Algemene voorwaarden Staal & Deur

“Staal & deur”, met maatschappelijke zetel te Heistraat 14 , 9860, België BTW BE 0761658054 (RPR Gent, Afdeling Gent)

Hierna genoemd: Staalendeur BV

De algemene voorwaarden van Staalendeur BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten. De voorwaarden primeren op die van onze klant.

Opmetingen, offertes en overeenkomsten

De offerte van Staalendeur BV wordt opgesteld op grond van het commercieel bezoek en blijft 30 dagen geldig.

Externe factoren, die medebepalend zijn voor het resultaat, maar door de bouwheer niet worden aangegeven, geven geen aanleiding- noch rechtstreeks of onrechtstreeks-tot aansprakelijkheid van Staalendeur BV.

Afwijkingen op deze offerte die bij voorbereiding van het werk, bij definitieve opmeting of bij de installatie aan het licht komen, worden uitgevoerd door Staalendeur BV in regie waarbij deze als noodzakelijke bijwerken/ of meerwerken beschouwd en aanvaard worden.

Na definitieve opmeting of ontvangen maten volgt een orderbevestiging samen met de voorschotfactuur. De klant controleert de orderbevestiging binnen de 2 dagen en deelt ze ook binnen die termijn van twee dagen terug mee. Wordt ze niet binnen de twee dagen terug medegedeeld, dan blijft de eerste ondertekende offerte rechtsgeldig.

Vergunningen en parkeerplaatsen

Bij verbouwing, nieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, zorgt de klant voor de vereiste vergunningen van de overheid m.b.t. de werf. Taksen en retributies, van welke aard ook, die hieruit voortvloeien zullen doorgerekend worden en op eerste verzoek voldaan worden door de bouwheer.

De klant dient voldoende parkeermogelijkheid te voorzien in de onmiddellijke omgeving van het werfadres, hetzij via privé parking, parkeerverbodsborden of vergunning via de gemeente aangevraagd door de klant. Alle mogelijke boetes of retributies zijn ten koste van de klant.

Verzekering

Er moet steeds een ABR- verzekering worden afgesloten voor de aanvang van de werken.

Staalendeur BV maakt voorbehoud voor de kosten van de wet Peeters (tienjarige aansprakelijkheid) voor zover een attest dient afgeleverd te worden. Het staat de klant vrij deze verzekering in ons voordeel af te sluiten bij de eigen makelaar. Hierdoor vrijwaart de klant ons voor onze wettelijke verplichtingen en zal de door ons voorgestelde kost in mindering gebracht worden op de laatste factuur.

Offerte wijzing materiaalkeuze en afwerking

Wanneer de bouwheer wenst af te wijken van de door Staalendeur BV in de offerte voorgestelde materialen, producten en wijze van afwerking dient deze afwijking aan de oorspronkelijke offerte toegevoegd te worden (al dan niet met een tegenofferte) en schriftelijk te worden bevestigd door de klant al dan niet via mail.

Staalendeur BV heeft het recht om constructiewijzigingen door te voeren of andere merken van glas of sluitwerk te gebruiken, voor zover dit de kenmerken van de bestelde goederen niet wezenlijk verandert.

Betalingsvoorwaarden

Bij ondertekening van de offerte vraagt Staalendeur BV geen voorschot maar pas na definitieve opmeting betaalt de klant een voorschot van 40% op eerste verzoek.

Bij levering & plaatsing betaalt de klant 40% via overschrijving. Na de plaatsing betaalt de klant de resterende 20%.

Uitzonderlijk zal Staalendeur BV evenwel een tussentijdse factuur opmaken in het geval het openstaande bedrag de nog openstaande werken overschrijdt.

Prijzen

De offerte is één geheel en ondeelbaar.

Staalendeur BV behoudt zich het recht voor om 20% op de gehele offerte bij te rekenen als de offerte toch niet in zijn geheel wordt aanvaard.

Prijsstijgingen

Elke verandering in de elementen die een wijziging van de prijs van de aanneming of een onderdeel van de offerte uitmaken, laat Staalendeur BV toe de opgegeven prijzen aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik. Dit slaat op de prijs van de materialen en grondstoffen. In voorkomend geval ook op de prijs van de loonkosten. Deze clausule is niet beperkend. Elke beslissing of maatregel door toedoen van de overheid, (zowel nationaal, supranationaal of internationaal) met als voorwerp de beperking of de reglementering van de koop, verkoop, invoer en direct of indirect prijsstijgingen tot gevolg heeft, zal Staalendeur BV toelaten de overeenkomst aan te passen aan de kostprijs van dat ogenblik.

Noodzakelijke bijwerken of gevraagde meerwerken

Als er bij de definitieve opmeting blijkt dat er speciale ankers of ondersteuningen moeten gebeuren dan zal er een meerprijs gevraagd worden voor het extra werk en materialen.

Staalendeur BV voert alle noodzakelijke bijwerken en gevraagde meerwerken uit in regie voor de vaste prijs 45 per uur.

Meerwerken en bijwerken via mail zijn rechtsgeldig en gelden als akkoord.

Leverings- en uitvoeringstermijnen

Aangezien de leverings- en uitvoeringstermijnen kunnen afhangen van: de grootte van het project, de toevoer van bepaalde grondstoffen en materialen, eventueel maatwerk en wijzigingen in de offerte zijn deze termijnen louter bij benadering.

De uitvoeringstermijn wordt steeds berekend in werkdagen en dit van maandag t.e.m. vrijdag.

De laattijdige start van de werken of uitvoering is geen aanleiding tot de verbreking van het contract of schadevergoeding.

Elke wijziging in het definitieve ontwerp/plan brengt vanzelfsprekend een verlenging van de uitvoeringstermijn mee.

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd volgens de veroorzaakte kosten en het winstverlies. Staalendeur BV bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw kunnen aangevat worden, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Voorbereidingen uitvoering van ramen en deuren

Staalendeur BV kan pas tot bestelling overgaan na opmeting zodat de klant of zijn aangestelde er moeten voor zorgen dat voorafgaandelijk de dorpels geplaatst zijn.

Voor het leggen van de arduindorpels dient er achter een dorpel detail gevraagd te worden zodat de dorpels juist geplaatst worden.

Definitieve opmeting van de ramen kan pas gebeuren als alle arduindorpels zijn geplaatst. Als de opmeter van de ramen op de werf vaststelt dat de dorpels niet zijn geplaatst zal de opmeting niet kunnen doorgaan. Voor deze nutteloze interventie zal er dan ook een forfaitair bedrag worden aangerekend.

Als de productie van ramen en deuren moet gebeuren op basis van afgesproken maten dan ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid ervan bij de persoon die de maten heeft doorgegeven.

Onjuiste maten of verkeerdelijk doorgegeven afmetingen zullen worden doorgerekend.

Afmetingen, draairichtingen zijn informatief en worden op het ogenblik van de opmeting bij ons aangepast.

De gevels dienen vrij te zijn van hindernissen en bereikbaar voor spinkranen en groot vervoer. Als Staalendeur BV de gevels zelf dient vrij te maken zal dit aangerekend worden in regie en wordt de uitvoeringstermijn automatisch verlengd.

Uitvoering van werken

De volledige plaatsing geschiedt in 1 maal, tenzij anders overeengekomen.

Ingeval de plaatsing in gedeelten geschiedt, zal ieder gedeelte afzonderlijk worden opgeleverd en betaald. Dit geldt ook indien de plastische voeg niet gelijktijdig kan uitgevoerd worden met plaatsing (bv. nog niet uitgevoerde voegwerken of herstel).

Als de plaatser zich op de werf aanbiedt maar niet tot plaatsing kan overgaan omdat de ruwbouw niet is afgewerkt, of niet eensluidend is, er geen vereist materiaal aanwezig is of er abnormale belemmeringen van de werf zijn (zonder dat deze opsomming beperkend is dan zal Staalendeur BV gerechtigd zijn de verloren arbeid en verplaatsingskosten in rekening te brengen van de klant.

De werf dient bereikbaar en berijdbaar te zijn voor kraanwagen, vrachtwagens, groot materiaal en dergelijke. De ondergrond moet stabiel genoeg zijn of door de klant voorzien zijn van metalen rijplaten.

De klant moet stromend water voorzien op de werf en de nodige elektriciteit.

De klant is verantwoordelijk voor het correct afdekken en beschermen van vloeren, meubels, tabletten, keuken aanrecht e.d.

Elke gebeurtenis die Staalendeur BV dwingt om de werken tijdelijk te onderbreken zoals: ongevallen, branden, stakingen, lock-out, evenals slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengt een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking.

Een herstelling wordt niet aanzien als een vernieuwing en bijgevolg geldt de 10-jarige garantie niet.

Voor isolatiewerken helpt Staalendeur BV de klant graag verder met de nodige attesten en formulieren om de premies aan te vragen conform de, in voege zijnde reglementering.

Voor zoveel als nodig erkent de klant dat Staalendeur BV hem erop gewezen heeft dat de werken die

Staalendeur BV moet uitvoeren ongemakken of hinder kunnen meebrengen voor de woning (en naargelang het geval) de uitbating van zijn eventuele handel. Staalendeur BV is in geen geval aansprakelijk voor deze hinder en ongemakken die de opdrachtgever zou ondervinden tijdens de uitvoering van onze werken en dit geeft geen enkele aanleiding tot enige schadevergoeding.

Waarborg en garantie op ramen

Staalendeur BV geeft 10 jaar waarborg op constructiefouten, van dubbele beglazing. Voor het glas (uitgezonderd thermische breuken, spanningsbreuken) en de lak van ramen, deuren en veranda’s geldt ook een garantieperiode van 10 jaar, op voorwaarde van een correct onderhoud van de producten en een correcte behandeling van de niet-gelakte delen.

Tien jaar waarborg op kleurhechting – vijf jaar op kleurechtheid.

Tien jaar waarborg op stof, vuil & condensatie bij dubbel glas, niet geldig voor thermische breuken en krassen aan de buitenzijde van het glas, glas wordt beoordeeld van op drie meter afstand.

Enkel de kostprijs van het glas valt onder garantie.

Voor alle mechanische onderdelen geldt de garantieperiode van de leverancier.

Deze garantie omvat enkel de onderdelen en niet de werkuren, verplaatsingen, gebruikt materiaal en/of materieel. Die zullen aangerekend worden door Staalendeur BV.

De garantie vervalt wanneer de profielgehelen niet correct en/of tijdig worden gereinigd.

Staalendeur BV geeft twee jaar garantie op het beslag van de ramen, enkel van toepassing bij normaal gebruik van het beslag.

Hiervoor kan Staalendeur BV niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van beschadigingen aan verfwerken e.d.

Gezien het industriële proces van de gebruikte materialen, zijn onvolkomenheden mogelijk.

Volgens de nieuwe en geldende glasnorm NBN S23-002 m.b.t. de bescherming van de personen tegen verwonding of doorval moeten alle beglazing met een borstwering lager dan 900 mm (=onderste rand van het raamwerk van de beglazing) uitgevoerd worden met veiligheidsglas (gehard en/of gelaagd).

De extrakosten van dit veiligheidsglas worden automatisch doorgerekend aan de klant.

Elektrische aansluitingen zijn steeds door de klant of zijn elektricien uit te voeren. Er wordt 2j garantie gegeven op het door Staalendeur BV geleverd of geplaatst elektrisch materiaal o.a. elektrische deursloten, motoren e.d.

Gratis afregeling en onderhoudscontract

De door ons geplaatste ramen hebben recht op één gratis afregeling.

Incidenten bij uitvoering van verbintenissen Onverbindende voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Gewijzigde omstandigheden

In geval van een onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder maakt zullen de partijen opnieuw onderhandelen over de overeengekomen prijs of uitvoeringsmodaliteiten.

Onvoorziene omstandigheden

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Staal&Deur BV om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

Slechte weersomstandigheden

Bij slechte weersomstandigheden (regenval, vriestemperaturen, het onderwater lopen van het bouwterrein, overdreven windsnelheden, enz.) heeft Staalendeur BV het recht om de werken stil te leggen voor een termijn die zij nuttig oordeelt in het belang der werken. Daarbij kan Staalendeur BV genieten van een verlenging die even lang is als de onderbrekingsduur.

Aansprakelijkheid

De bouwheer staat in voor het onderhoud en het goed behartigen van de door Staalendeur BV geïnstalleerde en verwerkte goederen als een ‘voorzichtig en redelijk persoon’ Door nalatigheid van de bouwheer zijn kant is Staalendeur BV niet aansprakelijk.

In geen geval is Staalendeur BV aansprakelijk voor beschadiging aan muren, vloeren, of tabletten of dergelijke door het uitbreken van ramen, deuren e.d.

Alle geleverde en onverwerkte materialen blijven eigendom van Staalendeur BV tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen en ook voor het materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.

In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft Staalendeur BV de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal volgens de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen, beperkt tot het bedrag van de factuur voor de herstellingswerkzaamheden.

Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.

Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert Staalendeur BV het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. Daarnaast wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering.

Staalendeur BV geeft geen grotere of andere waarborg dan degene ons verstrekt door de fabrikant en de leverancier.

Enige aansprakelijkheid van Staalendeur BV voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

Aanvaarding werk

De toe-eigening van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding er van in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

Ontbinden van de aanneming

Als de bouwheer artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat Staalendeur BV bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 30% van de afgezegde werken.

De werken die al uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.

Bij verbreking door Staalendeur BV ten laste van de bouwheer wegens hem toerekenbare fout bedraagt de schadevergoeding wegens verbreking 40% van de totale aannemingssom.

Als Staalendeur BV zelf het contract niet nakomt, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

Betaling en facturatie

Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar en ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 8% op het totaalbedrag, met een minimum van € 125.

Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoegen van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte en alle andere middelen.

Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt Staalendeur BV zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door Staalendeur BV. Staalendeur BV bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging.

Wanneer Staalendeur BV door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Staalendeur BV het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 30%.

Het toepassen van het verlaagde btw-tarief gebeurt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant.

Varia

Foto’s en beelden van realisaties kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals publicatie op de website of andere kanalen. Als dit niet toegestaan is dient dit ons schriftelijk meegedeeld te worden.

Door het ondertekenen van deze offerte stemt de klant toe om een werfbord mogen te plaatsen voor en tijdens de werken.

Elk technisch geschil, met uitzondering van facturatiegeschillen, m.b.t. tot de uitvoering van de werken, moet verplicht op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor verzoening bij de vrederechter of de bevoegde rechtbank vooraleer er in rechte een vordering kan worden ingesteld.

GDPR

Staalendeur BV verwerkt de persoonsgegevens van zijn klanten op basis van de contractuele relatie ten gevolge van een aanvaarde offerte en/of een bestelling. In geen geval worden deze gegevens gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Op vraag van de klant kunnen deze gegevens opgevraagd, verbeterd en/of gewist worden. Gaat u als klant niet akkoord met de manier waarop Staalendeur BV uw gegevens verwerkt, dan kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bevoegdheid

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de ondernemingsrechtbank of het vrederecht van de bedrijfszetel of maatschappelijke zetel van Staalendeur BV.